Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez firmę MACROMIND

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę MACROMIND (dalej zwany Organizatorem).
 2. Oferta oraz terminy organizowanych szkoleń dostępne są na stronach internetowych www.szkolenieexcel.pl oraz www.macromind.pl
 3. Zapisy na szkolenia są przyjmowane za pośrednictwem ww. stron internetowych lub po przesłaniu na adres zapisy@macromind.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na szkolenie.
 4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za szkolenie przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności może skutkować skreśleniem z listy uczestników szkolenia.
 5. Płatności za szkolenie przyjmowane są jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego na konto firmy MACROMIND.
 6. W cenę szkolenia wliczone są: udostępnienie komputera na czas trwania szkolenia, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe.
 7. Osoba zgłoszona na szkolenie ma prawo do złożenia pisemnej rezygnacji  ze szkolenia (np. za pośrednictwem e-maila) najpóźniej 7 dni przed datą jego rozpoczęcia. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu. Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, opłata nie będzie zwracana. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na szkoleniu. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody organizatora szkolenia.
 9. Firma MACROMIND zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny nie później niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na konto, z którego opłata wpłynęła.
 10. Firma MACROMIND zastrzega sobie prawo do modyfikacji i dostosowaniu planu każdego szkolenia w trakcie jego trwania (tj. skrócenia lub wydłużenia w razie potrzeby listy poruszanych zagadnień przez trenera na prowadzonym przez niego kursie - tak aby czas trwania szkolenia był odpowiednio wykorzystany).
 11. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi szkoleniowej, a także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowo-promocyjnym.

  Osoba podająca dane osobowe przy dokonywaniu rejestracji na szkolenie, poprzez akceptację niniejszego regulaminu, potwierdza, że:
  - zapoznała się z informacjami zawartymi w sekcji Cele i zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę MACROMIND (RODO);
  - jest świadoma swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę MACROMIND (patrz punkt 6);
  - dane osobowe udostępnia dobrowolnie.

 

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę MACROMIND (RODO).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych podanych w celu rejestracji uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma MACROMIND Piotr Gromulski, ul. Wiartel 3 lok. 14, 02-698 Warszawa, tel. 696-085-888, email: biuro@macromind.pl.

2. Dane będą przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
b) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające, np. biuro rachunkowe prowadzące księgowość podmiotu) na podstawie zawartych umów
d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne

4. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Osobie podającej dane osobowe przy okazji rejestracji na szkolenie przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt emailowy: biuro@macromind.pl

7. Osobie podającej dane osobowe przy okazji rejestracji na szkolenie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

8. Osobie podającej dane osobowe przy okazji rejestracji na szkolenie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy - zamówienia.